ردکردن این
etesal14-products

درپوش مسدود کننده (روکار)

اتصالی است که از آن جهت مسدود کردن قسمت نری (روکار) در سیستم فاضلاب یا هواکش به صورت موقت یا دائم استفاده می گردد. درپوش روکار یا (کپ) در هنگام لوله کشی فاضلاب تا اتمام کار و پس از آن برای جلوگیری از ورود اشیاء به داخل شبکه فاضلاب ضروری است و نیازی به به روش قدیمی حرارت دادن و خم کردن انتهای لوله نیست. درپوش مسدود کننده شیلنگ و لوله خوزستان دارای طراحی مهندسی و مقاوم در برابر فشار بارهای خارجی با کمترین افت فشار در سایزهای مختلف و با کاربردهای عمومی و تخصصی بر اساس استاندارد INSO9119-1 , BS EN1329-1قابل تولید است.

مشخصات اتصالات درپوش مسدود کننده مورد مصرف در تخلیه پساب و فاضلاب ساختمان بر اساس استاندارد ملی 1-9119. (EN 1329-1)

قطر(mm)
ضخامت(mm)
کد موارد مصرف
۳۲
۳
B
۶۳
۳
B
۹۰
۳
B
۱۱۰
۳.۲
BD

برحسب حوزه کاربرد کدهای زیر برایاتصالات فاضلاب U-PVC  مورد استفاده قرار می گیرند:

الف) B: برای استفاده در رو کار داخل ساختمان یابرای اجزای بیرون ساختمان که به دیوار نصب می شوند.

ب) D: کاربرد در فاصله یک متر از ساختمان و یا کمتر، جایی که لوله و اتصالات در زمین دفن شده و به سیستم اصلی و خروجی فاضلاب شهری متصل می شود.

ج) BD: برای استفاده در هردو حوزه کاربر B و D در نظر گرفته می شود.

آزمونهای بررسی کیفیت اتصالات شامل:

آزمون مواد اولیه، وضعیت ظاهری، ابعاد و حدود رواداری، دمای نرمی (ویکات)، اثرات حرارت دهی (تغییر ظاهری در قسمت نقطه تزریق)، آزمون سفتی حلقوی (نوع کاربری BD) و تعیین میزان درصد رزین(پی وی سی)

پروانه استاندارد